Tag: Fullerton India taps overseas market to raise Rs 2